Forskning og undervisning

Nasjonalt senter for fostermedisin driver omfattende forskning og utvikling.
Miljøet er dynamisk med stor forskningsaktivitet både av medisinsk og teknisk art, og det drives en omfattende dataregistrering av aktiviteten. Registreringen av den kliniske aktiviteten gjør at de medisinske forskerne har et omfattende datamateriale som grunnlag for å analysere ulike typer tilstander. Dette bidrar til at senteret kontinuerlig oppdaterer og fordyper sin kunnskap og ekspertise.

Forskning innen fosterdiagnostikk er gjort til gjenstand for polemikk i politiske forum, faglige forum og i media. Man har reist spørsmål om mulige konsekvenser, og man har reist etiske problemstillinger. Disse diskusjonene er viktige, og en kontinuerlig diskusjon om etikk på ulike nivå og innen ulike forskningsfelt er avgjørende for å sikre en konstruktiv utvikling.

  • Forskningssamarbeid (medisin, tekologi)
  • Publikasjoner (populærvitenskaplige, vitenskaplige)
  • Doktorgrader
  • Forskerstudiet, masterkandidater
  • eSnurra